logo
en
vi

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Khoa: TS. Đinh Thị Bảo Hương
Phó Trưởng Khoa: TS. Đỗ Hồng Thanh
Trợ lý Giáo vụ: ThS. Đặng Thị Lan
Trợ lý Hành chính: ThS. Nguyễn Vân Anh
Trợ lý Hành chính: Trần Thanh Thảo
Giảng viên cao cấp: PGS. TS Nguyễn Tô Chung