logo
en
vi

MẪU GIẤY TỜ DÀNH CHO HỆ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

STT
Tên Form giấy tờ
File
Ghi chú

1 Form đề cương nghiên cứu

Download
 
2
Form tiểu luận kết thúc học phần tiến sĩ
Download
3

Form bản giải trình chỉnh sửa chuyên đề tiến sĩ (sau khi bảo vệ)

Download

 
4

Form báo cáo chỉnh sửa luận án Download

 
5

Form báo cáo tiến độ luận án Download
6 Form mẫu báo cáo nội dung họp với GVHD

Download
7 Form mẫu kế hoạch học tập

Download
8 Form mẫu báo cáo kết quả học tập

Download
9 Form mẫu Dự kiến đăng ký tên đề tài luận án và GVHD

Download
10

Form mẫu Bản đăng ký tên đề tài luận án và GVHD Download
11

Đơn xin đổi tên đề tài luận án Download
12 Đơn xin ra hạn/ rút ngắn thời gian học tập

Download
13

Bộ hồ sơ xin bảo vệ luận án tiến sĩ Download
14

Giấy đề nghị cho phépNCS bảo vệ luận án cấp Khoa/ Trường Download
15 Báo cáo chỉnh sửa chuyên đề NCS

Download
16
Mẫu báo cáo chỉnh sửa luận án sau bảo vệ các cấp 
Download
17
Mẫu TLTQ và mẫu chuyên đề 1+ 2

Download
18 Thể thức trình bày luận án Download