logo
en
vi

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÁC BÀI HỌC TỪ VỰNG DỰA TRÊN ỨNG DỤNG WEB QUIZLET VÀ EDMODOĐề tài:    NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÁC BÀI HỌC TỪ VỰNG DỰA TRÊN ỨNG DỤNG WEB QUIZLET EDMODO
               BLENDING QUIZLET AND EDMODO FOR DESIGNING ENGLISH VOCABULARY PRACTICES: AN EXPERIMENTAL STUDY


Tác giả:
Trần Minh Thành (NCS NN Anh 2018) , Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông ĐH Thái Nguyên
               Nguyễn Thị  Bích Ngọc, Khoa ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
               Nguyễn Thùy Linh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt: 
In ESL learning, successful English vocabulary learning is a vital part of acquiring English. However, the current teaching and learning English vocabulary in University of Information and Communication Technology gained little success due to the traditional face-to-face instruction model and some limitations related to large class size, time constraints, students’ demotivation and ability. In this experimental study, we presents meticulously the process to design the vocabulary lessons on Quizlet and vocabulary reading practices on Edmodo website, and then experiment these vocabulary learning activities on the experimental group. The result collected from pre-test and post-test reveals that there is a significant improvement in vocabulary knowledge in experimental group in comparison with the control one. This study is a useful source of reference for those keen on applying ICT for vocabulary teaching and learning in particular and in English education in general.
Keyword: Quizlet, Edmodo, vocabulary learning, experimental research, English vocabulary


Trong việc học tập tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2, học từ vựng tiếng Anh thành công là một phần thiết yếu để thụ đắc tiếng Anh. Tuy nhiên, tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, việc dạy và học từ vựng tiếng Anh hiện tại đạt được ít thành công vì mô hình học tập trực tiếp (face-to-face) truyền thống và một số hạn chế liên quan tới số lượng sinh viên trong lớp học lớn, áp lực hạn chế về thời gian, sự mất hứng học và năng lực của sinh viên. Trong nghiên cứu này, chúng tôi hướng dẫn một cách tỷ mỷ quá trình thiết kế các bài học từ vựng và luyện tập từ vựng trên 02 ứng dụng web là Quizlet và Edmodo, và thực nghiệm những hoạt động học từ vựng này trên nhóm thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu thu thu thập được từ bài pre-test và post-test chỉ ra rằng sinh viên nhóm thực nghiệm có sự tiến bộ đáng kể hơn trong việc học từ vựng tiếng Anh hơn so với sinh viên không thuộc nhóm thực nghiệm. Nghiên cứu này là nguồn tham khảo hữu ích cho những người đam mê giảng dạy và học tập từ vựng tiếng Anh nói riêng và đào tạo tiếng Anh nói chung.
Từ khóa: Quizlet, Edmodo, học từ vựng, nghiên cứu thực nghiệm, từ vựng tiếng Anh

Xem chi tiết bài báo tại đây.