logo
en
vi

Danh sách các đề tài khóa 21 

 

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN K21

 

 

 

 

 

NGÔN NGỮ ANH

 

TT HỌ TÊN  

NGÀY SINH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
1

Đinh Thị Kim

Anh

16.06.1988

The effects of communicative activities on 10th graders’ English grammar learning at Hanoi Academy International Bilingual High school
Ảnh hưởng của các hoạt động giao tiếp đối với việc học ngữ pháp tiếng Anh ở học sinh lớp 10 Trường THPT Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

2

Hoàng Thị Tú

Anh

25.01.1987

An evaluation of the textbook New Cutting Edge, Elementary for the first year non-English major students at Hanoi Procuratorate University
Đánh giá giáo trình New Cutting Edge, Elementary dành cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

3

Nguyễn Quỳnh

Anh

20.10.1987

Students’ perceptions on their autonomy in English language learning: A study at Dai Nam University
Nhận thức của sinh viên về tính tự chủ trong việc học tiếng Anh: Nghiên cứu tại Trường Đại học Đại Nam

4

Nguyễn Thị Mai

Anh

05.05.1990

A study on vocabulary learning strategies employed by the second-year non-English major students at Posts and Telecommunications Institute of Technology
Nghiên cứu các chiến lược học từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

5

Vũ Đình

Bắc

24.02.1988

The use of pair work in speaking lessons in large classes: An action research study on the first year non-English major students at Thai Nguyen University of Education
Dùng phương pháp học cặp trong giờ học nói ở các lớp đông sinh viên: Một nghiên cứu hành động cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

6

Nguyễn Trọng

Bình

21.03.1984

Using language games to motivate the 10th grade students in speaking lessons: An action research project at Loc Binh High school
Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để tạo hứng thú cho học sinh lớp 10 trong các giờ học nói: Nghiên cứu cải tiến ở Trường THPT Lộc Bình

7

Phạm Thanh

Bình

12.07.1991

Using authentic tasks to promote Second major degree students’ engagement in speaking lessons in The English Department, Hanoi University
Sử dụng tác vụ thực tế để thúc đẩy sự tham gia của sinh viên Văn bằng 2 của Khoa tiếng Anh – Trường Đại học Hà Nội trong giờ học nói

8

Trần Văn

Bình

13.09.1989

The effects of guided extensive reading on students’ vocabulary learning: An action research project at the People’s Security Academy
Ảnh hưởng của phương pháp đọc rộng có hướng dẫn của giáo viên đối với việc học từ vựng của sinh viên năm thứ hai tại Học viện An ninh Nhân dân

9

Nguyễn Thị

Bốn

24.02.1988

The effects of reciprocal teaching on the second year students’ reading comprehension proficiency: An action research project at the University of Finance and Business Administration
Ảnh hưởng của phương pháp dạy học tương hỗ đối với khả năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ hai: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh

10

Hứa Linh

Chi

10.11.1991

The effects of group work activities on motivating the first- year students in speaking lessons: An action research project at Dai Nam University
Ảnh hưởng của hoạt động nhóm đối với việc nâng cao hứng thú của sinh viên năm thứ nhất trong giờ học nói: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đai học Đại Nam

11

Nguyễn Thị

Chuyên

30.12.1989

An error analysis of writing by second-year English major students at Phuong Dong University
Phân tích lỗi trong bài viết của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Phương Đông

12

Lê Thị

Dung

20.07.1979

The use of songs for the development of EFL learners’ listening skill: An action research project at Kim Son A High School
Sử dụng bài hát trong việc phát triển kỹ năng nghe cho học sinh: Nghiên cứu cải tiến ở Trường THPT Kim Sơn A

13

Quản Lê

Duy

05.09.1990

An evaluation of the textbook “Face2Face Pre-intermediate” for first year students at The English Department, Hanoi University
Đánh giá giáo trình “Face2Face Pre-intermediate” dành cho sinh viên năm nhất, Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội

14

Đào Ánh

Dương

06.10.1978

Designing an ESP reading syllabus for the 3rd year students of Political Studies at Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA)
Thiết kế chương trình học đọc chuyên ngành cho học viên hệ cử nhân Chính trị năm thứ 3 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

15

Phạm Thị Thu

Dương

11.09.1989

Improving the first-year students’ reading comprehension through Directed Reading Thinking Activity (DRTA): An action reasearch project at Hanoi University of Science and Technology
Cải thiện kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ nhất thông qua hoạt động đọc tư duy trực tiếp (DRTA): Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

16

Trần Thái08.08.1986

Using games in speaking lessons to increase motivation of the first-year English majors at the People’s Security Academy
Sử dụng trò chơi trong giờ học kỹ năng nói nhằm tăng hứng thú học tập của sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại Học viện An ninh Nhân dân

17

Trần Thị Ngọc05.11.1990

The application of Communicative Language Teaching (CLT) at the University of Transport Technologies
Nghiên cứu sự ứng dụng của phương pháp CLT tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

18

Bùi Thị

Hạnh

28/08/1981

Oral communication strategies employed by the first-year students at Ha Long University
Nghiên cứu sự khai thác chiến lược giao tiếp của học sinh năm thứ nhất Trường Đại học Hạ Long

19

Nguyễn Thị Tuyết

Hạnh

23.09.1989

An investigation into non-English major students’ participation in group work in EFL classrooms at Hanoi University of Industry
Nghiên cứu sự tham gia hoạt động nhóm của sinh viên không chuyên trong lớp học ngoại ngữ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

20

Phạm Thị

Hạnh

21.09.1989

The use of authentic texts as reading comprehension materials for non-English major students: Action research project at Vietnam National University of Agriculture
Sử dụng văn bản thực làm tài liệu đọc hiểu cho sinh viên không chuyên ngữ: Nghiên cứu cải tiến tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

21

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

31.12.1986

An investigation into utilizing communicative activities in English grammar instructions for General English students at International School, Vietnam National University
Nghiên cứu về sử dụng các hoạt đông giao tiếp để dạy ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên chương trình Dự bị, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

22

Lê Thị Thu

Hiền

27.05.1981

The effects of cognitive strategies instruction on vocabulary knowledge of EFL students at Viet Tri University of Industry (VUI)
Ảnh hưởng của giảng dạy chiến lược tri nhận đối với kiến thức từ vựng của sinh viên tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)

23

Nguyễn Thị Thương

Hiền

15.06.1990

An evaluation of ESP material for the first year Business English major students at Vietnam University of Commerce
Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh Thương mại của Trường Đại học Thương Mại

24

Đặng Lưu Ngọc

Hoa

29.10.1989

Varying pre-reading activities to increase students’ reading comprehension and their motivation in learning reading: A study on the first year non-English majors at Hung Vuong University
Đa dạng hóa các hoạt động trước khi đọc để nâng cao khả năng đọc hiểu và hứng thú học tập của sinh viên trong giờ học đọc: Nghiên cứu thực hiện đối với sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Trường Đại học Hùng Vương

25

Nguyễn Thị

Hồng

16.06.1981

Using peer interaction activitities to enhance speaking skills: An action research project for grade 10 students at Thuan Thanh 1 High school
Dùng hoạt động tương tác giữa học sinh để cải thiện kĩ năng nói: Nghiên cứu cải tiến với học sinh lớp 10- Trường THPT Thuận Thành số 1

26

Nguyễn Thị Ánh

Hồng

13/11/1989

An investigation into the application of Communicative Language Teaching (CLT) in English speaking class for English majors at Hung Yen University of Education and Technology
Khảo sát việc ứng dụng phương pháp dạy ngôn ngữ thông qua giao tiếp (CLT) vào dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

27

Hà Thị Hồng

Huê

24.01.1984

Using songs in learning speaking skill for Primary school students: An exploratory study at Oxford Foreign Language Center
Sử dụng bài hát trong việc học kỹ năng nói dành cho học sinh tiểu học: Nghiên cứu thăm dò tại Trung tâm Ngoại ngữ Oxford

28

Lâm Quốc

Huy

24.08.1990

The use of pre-listening activities to improve students’ listening comprehension skill
Ứng dụng các hoạt động trước khi nghe nhằm cải thiện khả năng nghe hiểu của sinh viên

29

Đào Thị Thùy

Hương

15.02.1988

The teacher’s and students’attitudes towards the implementation of task-based language teaching approach in speaking classes at Hung Vuong University
Thái độ của giáo viên và sinh viên đối với việc áp dụng đường hướng dạy ngôn ngữ theo nhiệm vụ trong lớp học nói tại Trường Đại học Hùng Vương

30

Ngô Thị Lan

Hương

25.09.1990

An investigation into vocabulary learning strategies employed by the third year students at University of Transport Technology
Nghiên cứu chiến lược học từ vựng của sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

31

Phạm Thị Mai

Hương

08.11.1989

Using English pronunciation websites to improve pronunciation competence of high school students: An action research project at Quoc Oai High school
Sử dụng trang web dạy phát âm tiếng Anh để cải thiện khả năng phát âm của học sinh phổ thông: Nghiên cứu cải tiến tại Trường THPT Quốc Oai

32

Trần Thị Lan

Hương

09.11.1984

The effects of cooperative learning activities on improving writing skills of EFL students at International School, Vietnam National University, Hanoi: A quasi-experimental study
Ảnh hưởng của các hoạt động học hợp tác trong việc nâng cao kĩ năng viết cho sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu bán thực nghiệm

33

Trần Thị Thu

Hương

11.07.1980

Using task-based activities to improve English speaking competence of the second-year non-English major students from students’ perspectives at Phu Tho Pharmaceutical College: An action research project
Sử dụng hoạt động theo nhiệm vụ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ 2 tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ theo quan điểm của sinh viên: Nghiên cứu cải tiến

34

Nguyễn Thị Thanh

Hường

30.01.1978

The effects of communicative activities on the 3rd year non-English major students’ participation in English speaking classes at Vietnam Military Medical University (VMMU)
Ảnh hưởng của các hoạt động giao tiếp đối với sự hưởng ứng của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm 3 ở các lớp học nói tiếng Anh tại Học viện Quân y Việt Nam (VMMU)

35

Hoàng Thị Phương

Lan

25.10.1990

The effects of using pictorial illustrations on students’ vocabulary learning
Ảnh hưởng của việc sử dụng minh hoạ bằng hình ảnh trong việc học từ vựng của sinh viên

36

Lê Thị Hương

Lan

01.10.1991

The effects of extensive reading on the 11th graders’ vocabulary development at Innovative English Center
Ảnh hưởng của việc đọc mở rộng đối với sự phát triển về từ vựng của học sinh lớp 11 tại Trung tâm Innovative English

37

Nguyễn Hồng08.08.1983

Designing 120-hour ESP speaking & listening syllabus for Automobile sales engineers at 3M Vietnam
Thiết kế nội dung dạy kỹ năng nói & nghe thời lượng 120 giờ cho nhân viên bán hàng kỹ thuật ngành Ô tô tải Công ty 3M Việt Nam

38

Chu Thị Kim

Lên

08.04.1990

Students’ attitudes towards native English speaker teacher and non-native English speaker teacher: An investigation at Doan Thi Diem Primary School
Nghiên cứu về thái độ của học sinh với giáo viên dạy tiếng Anh người bản ngữ và giáo viên dạy tiếng Anh người Việt Nam tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

39

Đỗ Thị Thùy

Liên

27.11.1987

Modifying language games to improve speaking skills: An action research project for the seventh graders at Cambridge English Center
Cải tiến việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ để cải thiện kĩ năng nói: Nghiên cứu cải tiến với học sinh lớp 7 ở Trung tâm Anh ngữ Cambridge

40

Nguyễn Thùy

Linh

17.10.1990

Modifying reading activities to improve of the 11 graders' reading learning and attitude at Tran Hung Dao High school. An action research study
Cải biên các hoạt động dạy đọc để cải thiện việc học đọc và thái độ học tập của học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Hưng Đạo. Nghiên cứu cải tiến

41

Hoàng Thanh

Loan

26.03.1987

An investigation into task-based language teaching method in teaching speaking skill to the non-English major second-year students at Academy of Finance
Nghiên cứu phương pháp giảng dạy ngôn ngữ theo nhiệm vụ trong giảng dạy kỹ năng nói đối với sinh viên năm thứ hai không chuyên tại Học viện Tài chính

42

Vũ Thanh

Loan

27.06.1991

Communicative activities to improve students' grammatical competence: An action research project with the eigth graders at Vo Thi Sau Secondary school
Sử dụng các hoạt động giao tiếp để cải thiện năng lực ngữ pháp của học sinh: Nghiên cứu cải tiến đối với học sinh lớp 8 Trường THCS Võ Thị Sáu

43

Nguyễn Hải

Long

10.05.1976

Teachers’ perspectives in the application of role play in teaching speaking to non-English major students at Dien Bien Teacher Training College
Quan điểm của giáo viên đối với việc áp dụng hoạt động đóng vai trong dạy nói cho sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

44

Nguyễn Thành

Long

13.01.1988

An investigation into demotivating factors in learning speaking skills of the first year non-English major students at Hung Vuong University, Phu Tho
Nghiên cứu điều tra các yếu tố gây mất hứng thú trong việc học kỹ năng nói của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

45

Đinh Thị

Luyện

28.09.1990

The effects of guessing meaning of unifamiliar words using contextual clues. An action research study at University of Finance & Business Administration
Ảnh hưởng của chiến lược đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh. Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh

46

Trương Thị Thu20.11.1977

Implementing communicative activities to improve grammar learning: An action research project for the second- year student at Hanoi University of Business and Technology
Áp dụng hoạt động giao tiếp nhằm cải thiện việc học ngữ pháp: Nghiên cứu cải tiến đối với sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

47

Trần Thị Tuyết

Mai

22.03.1986

An action research project on the use of debate technique to improve speaking skill of the first-year studnets in advanced class, at Department of Economics and Rural Development, Vietnam National University of Agriculture
Nghiên cứu việc sử dụng hoạt động tranh luận để cải thiện kĩ năng nói cho sinh viên chất lượng cao năm thứ nhất, Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

48

Nguyễn Công

Minh

16.07.1978

Designing an ESP syllabus for the first year non English-major cadets at Border guard Academy
Thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành chi tiết cho học viên không chuyên ngành tiếng Anh năm thứ nhất tại Học viện Biên phòng

49

Phạm Thị Thúy

Nga

30.12.1985

Modifying task-based writing activities to improve EFL learners’ writing ability and students’ attitudes towards learning writing skill of the first-year students’ at National Economics University (NEU): An action research study
Cải biên các hoạt động viết dựa trên các nhiệm vụ nhằm nâng cao kỹ năng viết cho sinh viên học ngoại ngữ và thái độ của sinh viên đối với việc học kỹ năng viết: Nghiên cứu cải tiến với sinh viên năm thứ nhất Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân

50

Trần Thị Thúy

Nga

05.04.1990

Students’ peer written feedback in paragraph writing skills among intermediate students at Hanoi University of Business and Technology
Việc chữa lỗi trong kỹ năng viết đoạn văn của sinh viên trình độ trung cấp tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

51

Vũ Thị Hằng

Nga

08.08.1991

Improving learning reading for the first year non-English major students through cooperative learning : An action research project at Lang Son Education College
Cải thiện kỹ năng đoc cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất thông qua phương pháp học tập hợp tác: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

52

Lê Thị Bảo

Ngọc

24.11.1989

An analysis of the English reading habits among the second-year and the third-year EFL students at Hanoi University
Phân tích thói quen đọc bằng tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai và năm thứ ba Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội

53

Nguyễn Hương

Ngọc

25.02.1990

A study on the internal and external factors influencing student interaction in oral English classes in Thai Nguyen University of Economics and Business Administration
Nghiên cứu về các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới khả năng tương tác của sinh viên trong các lớp học nói tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

54

Vũ Ánh

Nguyệt

23.12.1989

Using multimedia tools to improve the first year non-English major students’ listening comprehension and their motivation in learning listening skill at Phuong Dong University
Sử dụng các công cụ đa phương tiện trong dạy nghe nhằm cải thiện kỹ năng nghe hiểu và động lực học tập cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Phương Đông

55

Hoàng Thị

Nhung

27.04.1990

The effects of reading strategies instruction on EFL students' reading comprehension, and attitudes towards learning reading
Ảnh hưởng của việc dạy chiến lược đọc đối với khả năng đọc hiểu và thái độ học đọc của học sinh tiếng Anh

56

Lê Thị Hồng

Nhung

10.10.1984

Teachers’ and first-year students’ attitudes towards group discussion activities in English speaking lessons at Hanoi University of Business and Technology
Thái độ của giáo viên và sinh viên năm thứ nhất đối với hoạt động thảo luận nhóm trong giờ học nói tiếng Anh ở Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

57

Nguyễn Thị Mai

Phương

16.01.1991

Using games in speaking lessons to enhance oral production of the 7th grade students in the Haven Language Academy: A quasi- experimental study
Sử dụng trò chơi trong các tiết học nói để nâng cao khả năng nói của học sinh lớp 7 tại Học viện Ngôn ngữ Haven

58

Hà Ánh

Phượng

03.11.1991

Integrating culture in ELT via cultural movies to enhance learners' motivation and cultural awareness: An action research project in EIE English Center
Lồng ghép văn hóa vào giảng dạy tiếng Anh thông qua sử dụng phim nhằm tăng cường động lực học tập và nhận thức văn hóa cho học viên tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EIE

59

Nguyễn Ngọc

Sơn

19.08.1980

An investigation into the organization of pair/group work activities to increase students’ participations in English speaking lessons at Hanoi Procuratorate University
Nghiên cứu tổ chức các hoạt động làm việc theo cặp/nhóm nhằm thúc đẩy học sinh tham gia trong các giờ học nói tiếng Anh tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

60

Giang Đức

Tùng

29.10.1987

Using communicative language teaching techniques to improve tenth graders’ reading   comprehension and motivation in learning reading skills: An action research project at Nguyen Thi Giang High school
Sử dụng kỹ thuật giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp để cải thiện việc đọc hiểu và động lực học tập trong việc học kỹ năng đọc của học sinh lớp 10: Nghiên cứu cải tiến ở Trường THPT Nguyễn Thị Giang

61

Lê Thu

Thảo

10.12.1990

A study on English majors’ writing strategies at People’s Security Academy
Nghiên cứu các chiến lược sử dụng trong quá trình viết của sinh viên chuyên ngữ Học viện An ninh Nhân dân

62

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

12.04.1987

The effects of cooperative learning on English reading comprehension and attitudes of the first year students at Hanoi University of Industry
Ảnh hưởng của phương pháp học tập hợp tác đối với việc đọc hiểu tiếng Anh và thái độ của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

63

Lương Thị Mỹ

Thiều

20.02.1990

The effects of total physical response on children’s vocabulary learning: An action research project at Educare English Center
Ảnh hưởng của phương pháp TPR đối với việc học từ vựng của trẻ em: Nghiên cứu cải tiến tại Trung tâm Anh ngữ Educare

64

Hồ Thị Anh

Thơ

20.09.1990

Increasing the first year non-English major students’ participation in English speaking classes by using pair/group work: An action research project at Hanoi University of Industry
Tăng khả năng tham gia giờ học nói của sinh viên không chuyên năm thứ nhất thông qua hoạt động theo cặp/ theo nhóm: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

65

Hoàng Thị

Thu

30.09.1989

Enhancing non-English major students’ vocabulary retention by using Semantic Mapping: An action research study at Thang Long University
Sử dụng bản đồ ngữ nghĩa nhằm nâng cao khả năng ghi nhớ từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Thăng Long

66

Nguyễn Thị

Thu

24.03.1989

An investigation into the use of communicative activities in speaking class to students of grade 10 in Toan Thang High school
Nghiên cứu việc sử dụng các hoạt động theo đường hướng giao tiếp trong giờ học nói cho học sinh lớp 10 Trường THPT Toàn Thắng

67

Phan Thị

Thu

15.11.1985

The effects of using examples on improving the 10th graders’ English tenses learning at Bắc Kiến Xương Upper-Secondary school in Thai Binh
Ảnh hưởng của việc dạy các thì trong tiếng Anh thông qua các ví dụ cho học sinh lớp 10 Trường THCS Bắc Kiến Xương – Thái Bình

68

Trần Hà

Thu

11.12.1990

Adapting while-reading tasks to increase motivation for learning reading of the 10th grade students at Le Loi High School, Hanoi
Điều chỉnh các hoạt động trong khi đọc để tăng hứng thú học kỹ năng đọc cho học sinh lớp 10 tại Trường THPT Lê Lợi, Hà Nội

69

Đoàn Thị Phương

Thùy

23.07.1987

The effects of cognitive reading strategy instruction on reading comprehension of first year students at National University of Art Education: Action research study
Nghiên cứu cải tiến về ảnh hưởng của việc dạy chiến lược đọc tri nhận đối với khả năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

70

Nguyễn Thị Kim

Trang

28.09.1990

The effects of using language games on vocabulary retention of the 4th graders: An action research project at Ba Hien B Primary school
Ảnh hưởng của việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ đối với việc nhớ từ vựng của học sinh lớp 4: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Tiểu học Bá Hiến B

71

Nguyễn Thị Thu

Trang

19.02.1987

Designing an ESP reading syllabus for the third-year students of Security Investigation
Thiết kế giáo trình đọc tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành An ninh Điều tra

72

Ninh Thị

Yến

07.03.1988

The effects of web-based materials on the pronunciation of the first year students at University of Finance and Business Administration
Ảnh hưởng của các tài liệu trực tuyến đối với khả năng phát âm của sinh viên năm thứ nhất Trường Đai học Tài chính Quản trị Kinh doanh

73

Nguyễn Đình

Thường


17.10.1985
K20 (bảo lưu)

An evaluation of the ESP reading material for the third year college students of Auditing and Accounting in Hanoi University of Industry
Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên cao đẳng năm thứ ba chuyên ngành Kế toán Kiểm toán tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 
 

NGÔN NGỮ NGA

 

 

 

TT HỌ TÊN  

NGÀY SINH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
1

Nguyễn Thị Minh

Tâm

20.12.1988

Mетодические основы контроля   и оценки в обучении русскому языку студентов-филологов ханойского университета
Cơ sở giáo học pháp của việc kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam chuyên ngữ ở Trường Đại học Hà Nội

2

Nguyễn Đức

Thắng

01.02.1980

Формы приглашения в русском языке и способы передачи их на вьетнамский язык
Các dạng thức lời mời trong tiếng Nga và các phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt

3

Nguyễn Thụy

Trang

21.09.1980

Вьетнамские географические названия и способы передачи их на русский язык (на материале туристической темы)
Địa danh tiếng Việt và phương thức dịch sang tiếng Nga (trên tài liệu chủ đề Du lịch)

 

 

 

 

 

 

NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

 

 

TT HỌ TÊN  

NGÀY SINH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
1

Đoàn Thị29.10.1991

ベトナムにある日系企業での電話対応においてベトナム人の日本語敬語使用の考察
Khảo sát việc sử dụng kính ngữ tiếng Nhật của người Việt trong giao tiếp bằng điện thoại
tại các công ty của Nhật ở Việt Nam

2

Đinh Thị Ngọc

Linh

06.09.1983

ハノイ大学日本語学部の学生による通訳時のノートテイキング能力の現状
通訳授業への取り組み
Hiện trạng năng lực ghi nhanh khi dịch nói của sinh viên Khoa tiếng Nhật, Trường Đại học Hà Nội. Thử nghiệm luyện kỹ năng ghi nhanh trong giờ dịch nói Nhật - Việt

3

Suzuki

Mio

 

ベトナム人日本語学習者における格助詞の誤用分析
Phân tích lỗi sử dụng giới từ cách của sinh viên học tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

 

 

TT HỌ TÊN  

NGÀY SINH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
1

Vũ Thu13.09.1988

中国福建菜名及其越译之初探
Bước đầu tìm hiểu tên món ăn Phúc Kiến, Trung Quốc và cách dịch chúng sang tiếng Việt

2

Phan Mi

Lan

17.11.1985

现代汉语词与越南语自造汉越词之对比研究
Nghiên cứu so sánh từ Hán ngữ hiện đại với từ Hán Việt tự tạo trong tiếng Việt

3

Lại Thị

Nhung

08.02.1986

现代汉语进出口贸易术语及其越译研究
Nghiên cứu thuật ngữ thương mại xuất nhập khẩu trong tiếng Hán hiện đại và so sánh với tiếng Việt

4

Vương Nam

Quế

23.12.1976

汉越语使令类三价动词的对比研究
Nghiên cứu đối chiếu động từ tam trị "Cầu khiến" giữa tiếng Hán và tiếng Việt

5

Ngô Thùy

Trang

05.02.1988

汉越量词的感情色彩对比研究
Nghiên cứu so sánh sắc thái biểu cảm của lượng từ giữa tiếng Hán và tiếng Việt

6

Nguyễn Thị Huyền

Trang

02/10/1987

现代汉语保险术语及其越译研究
Nghiên cứu thuật ngữ bảo hiểm tiếng Trung và dịch ra tiếngViệt

7

Trần Huyền

Trang

06.10.1987

汉语成语之考察研究(与带“Phật”“Bụt”的越南语成语对比)
Nghiên cứu khảo sát các thành ngữ tiếng Hán có chữ “” (có đối chiếu với tiếng Việt)

8

Dương Danh

Tuân

21.05.1982

中国网名的特点(与越南网名对比)
Đặc điểm nickname trên mạng internet Trung Quốc (có đối chiếu với nickname trên mạng internet Việt Nam)

9

Nguyễn Thị

Vy

24.12.1978

越南语新闻的汉译研究——报纸消息为例
Nghiên cứu dịch thuật thể loại tin trên báo viết từ tiếng Việt sang tiếng Trung

10

Dương Thị Hải

Yến

26.08.1989

现代汉语有关性格的歇后语及其越译研究
Nghiên cứu Yết hậu ngữ chỉ tính cách trong tiếng Hán và việc chuyển dịch sang tiếng Việt

 

KHOA ĐÀO TẠO SĐH

 

PHÒNG ĐÀO TẠO