logo
en
vi

Danh sách các đề tài khóa 23

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP - K23 NN ANH

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ

TÊN

N.SINH

TÊN ĐỀ TÀI (SONG NGỮ)

 

1

Đào Thị Lan

Anh

1.1.1990

The influence of drama activities on students’ speaking anxiety: An action research project
Nghiên cứu cải tiến về ảnh hưởng của hoạt động đóng kịch tới sự lo lắng khi nói tiếng Anh của sinh viên

 

2

Phan Mai

Anh

27.04.1990

An investigation into the types of peer written feedback given by first-year students at the Vietnam National Forestry University
Nghiên cứu về các loại nhận xét chéo của sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

 

3

Bùi Huyền

Anh

29.12.1989

The effects of cognitive reading strategies instruction (CRSI) on student’s reading comprehension and their attitudes towards CRSI at the Language School
Ảnh hưởng của việc dùng chiến lược đọc tri nhận đến việc đọc hiểu của sinh viên và thái độ của họ đối với chiến lược đọc tri nhận tại Trung tâm Language School

 

4

Lê Ngọc

Anh

25.12.1993

An investigation into vocabulary teaching techniques  for young learner at Summer School English Center
Nghên cứu về phương pháp dạy từ vựng cho trẻ em tại trung tâm tiếng Anh Summer School

 

5

Vũ Mạnh

Cường

23.12.1980

The effects of vocabulary notebooks on vocabulary learning of EFL students: An action research project at Phap Van SE Edu English Center, Ha Noi
Ảnh hưởng của việc sử dụng sổ chi chép từ vựng đối với việc học từ vựng của  học viên tiếng Anh: Nghiên cứu cải tiến tại Trung tâm Ngoại ngữ SE Edu Pháp Vân, Hà Nội

 

6

Vũ Thị Huyền

Chinh

6.2.1988

A study on teacher-student classroom interaction in English classes at Le Hong Phong Primary School, Ninh Binh City
Nghiên cứu về sự tương tác trên lớp học giữa giáo viên và học sinh trong lớp học tiếng Anh tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình

 

7

Đặng Thị

Chuyên

10.12.1991

Using Task- based learning to enhance student engagement in speaking lessons for first-year non-English majors at Vietnam National University of Forestry: An action research
Việc sử dụng phương pháp học tập theo nhiệm vụ nhằm cải thiện sự tham gia của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất trong các tiết học nói tại trường Đại học Lâm nghiệp: Một nghiên cứu cải tiến

 

8

Trần Thị Hồng

Giang

22.09.1983

Using project-based learning to improve speaking skill of second-year non-English majors at Hanoi International Vocational College
Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để cải thiện kỹ năng nói dành cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai tại Trường Cao đẳng Nghề Quốc tế Hà Nội

 

9

Vũ Hương

Giang

17.04.1974

An evaluation of the English coursebook for first-graders  at Van Chuong Primary School
Đánh giá giáo trình dạy tiếng Anh cho học sinh lớp một tại Trường Tiểu học Văn Chương

 

10

Lê Phi Hồng

26.05.1991

An investigation into anxiety in learning listening skill experienced by second-year students at the Vietnam Air and Air Defense Force Academy
Nghiên cứu về sự lo lắng khi học kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ hai Học viện Phòng không Không quân

 

11

Nguyễn Thị Thanh

28.04.1992

The use of multimedia visual aids in the English classroom: A case study at Tran Dang Ninh Secondary School, Ha Dong, Ha Noi
Sử dụng giáo cụ trực quan có sự hỗ trợ của công nghệ vào giờ học tiếng Anh: Nghiên cứu thực trạng tại Trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông, Hà Nội

 

12

Cao Mai

Hạnh

18.10.1985

A study of  first-year non-English majors' perceptions of listening comprehension problems at Hanoi University of Natural Resources and Environment
Nghiên cứu nhận thức của sinh viên năm thứ nhất không chuyên về các vấn đề trong nghe hiểu tiếng Anh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

13

Lê Đức

Hạnh

27.02.1985

An investigation into EFL teachers’ attitudes towards the application of blended learning in teaching English at Hanoi University of Industry
Khảo sát thái độ của giáo viên dạy tiếng Anh khi áp dụng học kết hợp trong giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

14

Bùi Thị

Hiên

6.4.1992

An evaluation of the textbook “Family and Friends 1” used for primary school students at Kids’ Dream English Center
Đánh giá giáo trình “Family and Friends 1” được sử dụng cho học sinh tiểu học tại Trung tâm
Anh ngữ Kids’ Dream

 

15

Nguyễn Thị Thu

Hiền

28.09.1988

An investigation into listening comprehension strategies of the third-year English-majors at Hanoi Pedagogical University No 2
Khảo sát chiến lược nghe hiểu của sinh viên năm thứ ba chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2

 

16

Vũ Thị Thanh

Huyền

17.02.1989

The effectiveness of role play activities on speaking skill of the second-year students at the University of Finance and Business Administration
Hiệu quả của việc sử dụng hoạt động đóng vai đối với kĩ năng nói của sinh viên năm thứ hai tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh

 

17

Đinh Thị Thu

Huyền

20.11.1983

Using mind maps to teach vocabulary for  first-year non- English majors at Hoa Lu University
Sử dụng bản đồ tư duy trong việc dạy từ vựng cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Trường Đại học Hoa Lư

 

18

Đào Thị Ngân

Huyền

17.01.1977

An action research on using guided extensive reading to develop vocabulary for second-year students at Hanoi University of Physical Education and Sports
Nghiên cứu cải tiến việc sử dụng bài đọc mở  rộng để phát triển từ vựng cho sinh viên năm thứ hai tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

 

19

Nguyễn Thị Hải

Huyền

14.04.1987

Improving vocabulary retention using vocabulary software for the third-year students at Viet Tri University of Industry
Cải thiện khả năng nhớ từ vựng thông qua sử dụng phần mềm học từ vựng cho sinh viên năm thứ  ba tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ)

 

20

Trần Thị

Hương

21.07.1983

Modifying speaking activities in "Tiếng Anh 10" textbook by using language games as a way to increase students’ motivation: An action research project at Nam Khoai Chau High School, Hung Yen
Cải tiến các hoạt động nói trong sách giáo khoa "Tiếng Anh lớp 10" bằng cách sử dụng trò chơi ngôn ngữ để tăng hứng thú của học sinh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường THPT Nam Khoái Châu, Hưng Yên

 

21

Nguyễn Thị Lan

Hương

20.02.1990

Designing an ESP reading syllabus for the third-year students of Accounting at Thai Binh University
Thiết kế đề cương học phần đọc chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba ngành Kế toán tại Trường Đại học Thái Bình

 

22

Nguyễn Thị

Hường

6.10.1990

Using language games to motivate first-year non-English majors in speaking lessons: An
action research project at Vietnam National University of Agriculture
Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để tạo động lực cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất trong giờ học nói: Nghiên cứu cải tiến tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

23

Mai Thị Hương

Lan

12.6.1985

An evaluation of an ESP Business textbook used at Educap Language Centre: materials analysis, instructors and learners' needs analysis
Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh tại Trung tâm tiếng Anh Educap bằng phương pháp phân tích nội dung và phân tích nhu cầu của giáo viên và người học

 

24

Nguyễn Thị

Lập

15.08.1981

Modifying pair work activities to improve students’ ability for non-English majors at Thanh Hoa Vocational College of Industry
Điều chỉnh hoạt động theo cặp để tăng khả năng nói cho sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa

 

25

Vũ Việt

Linh

20.04.1991

The use of role play activities to improve students' motivation in speaking lessons in Daily Speaking English Center
Sử dụng các hoạt động đóng vai nhằm cải thiện động lực trong giờ học nói tại Trung tâm Anh ngữ Daily Speaking

 

26

Nguyễn Thị

Loan

12.3.1981

 The impact of brainstorming as a  prewriting technique on students’ paragraph writing: An action research study  at Luong Van Tuy Gifted School
Ảnh hưởng của kỹ thuật lên ý tưởng trước khi viết đối với việc viết đoạn văn của học sinh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường PTTH Chuyên Lương Văn Tụy

 

27

Hoàng Thị

Loan

7.7.1980

Designing an ESP reading syllabus for the third-year Accounting students at Hanoi College of Industrial Economics (HIEC)
Thiết kế đề cương môn đọc tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

 

28

Đỗ Thị Bích

Lon

12.7.1987

A study on Vietnamese university non-English majors’ attitudes towards English language learning for the standardized outcome
Thái độ của sinh viên đại học không chuyên tiếng Anh Việt Nam đối với việc học tiếng Anh theo chuẩn đầu ra

 

29

Ngô Thị

Minh

31.05.1992

The effects of using mind mapping strategies on improving writing skills for first-year English majors at the School of Foreign Languages, Thai Nguyen University: A quasi-experimental research
Hiệu quả của việc sử dụng chiến thuật sơ đồ tư duy để nâng cao kỹ năng viết cho sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên: Nghiên cứu bán thực nghiệm

 

30

Nguyễn Trà

My

1.9.1989

The modification of group work activities to improve the English speaking skill for the second year non-English majors at the Academy of Finance
Cải tiến việc sử dụng phương pháp làm việc nhóm trong việc nâng cao khả năng nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ hai tại Học viện Tài Chính

 

31

Nguyễn Sơn

Nam

21.01.1985

An investigation into teachers' and students' perceptions of story-telling use English classes of second-graders at Archimedes Primary School in Hanoi
Nghiên cứu về thái độ của giáo viên và học sinh đối với việc sử dụng hình thức kể chuyện trong lớp học tiếng Anh cho học sinh lớp hai tại Trường Tiểu học Archimedes

 

32

Phan Thành

Nam

21.08.1991

Applying information-gap activities in an EFL speaking class to increase student information exchange rate: An action research at Hai Phong University
Áp dụng các hoạt động khoảng trống thông tin trong lớp học nói nhằm tăng tỉ lệ trao đổi thông tin: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Hải Phòng

 

33

Bùi Thị

Nga

16.06.1991

The effects of explicit instructions of reading strategies on students’ reading comprehension and their attitude towards reading comprehension: An action research project at UNETI (University of Economics and Technical Industries)
Những ảnh hưởng của việc hướng dẫn chiến lược đọc hiểu một cách tường minh đối với khả năng đọc hiểu của sinh viên và thái độ của sinh viên với đọc hiểu: Nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp

 

34

Nguyễn Thị

Nga

24.06.1985

The effects of language games on vocabulary learning of the tenth-graders at Tien Thinh High School: An action research
Hiệu quả của việc sử dụng các trò chơi ngôn ngữ trong việc học từ vựng cho học sinh lớp mười tại Trường THPT Tiến Thịnh: Nghiên cứu cải tiến

 

35

Trần Thị Thu

Ngà

15.11.1991

The effects of role-play techniques in speaking lessons to improve students’ participation: An action research project at Summer School English Center
Nghiên cứu cải tiến về việc áp dụng đóng vai để cải thiện khả năng tham gia của học viên trong tiết học nói tại Trung tâm tiếng Anh Summer School

 

36

Lê Thị Bích

Ngọc

7.25.1984

An investigation into teachers’ attitudes toward Communicative Language Teaching Approach at the Political Academy
Nghiên cứu về thái độ của giáo viên đối với phương pháp dạy theo hướng giao tiếp tại Học viện Chính trị

 

37

Nguyễn Thị

Nguyệt

29.09.1983

The effects of Think-Pair-Share activities on first-year English majors' participation and speaking performance in English speaking lessons at Hanoi University of Business and Technology
Hiệu quả của hoạt động Suy nghĩ-Làm việc theo cặp-Chia sẻ đến mức độ tham gia vào giờ học nói và phần thực hành kỹ năng nói của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhât tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

 

38

Nguyễn Thị

Nhàn

3.2.1986

Using language games in teaching English vocabulary to second-graders: An action research study at Lomonosov Primary School
Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ trong việc dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp hai: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Tiểu học Lômônôxốp

 

39

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

11.20.1983

Using games to motivate eleventh-graders to learn English grammar: An action research project at Le Quy Don High School, Thai Binh Province
Sử dụng trò chơi để thúc đẩy học sinh lớp mười một học ngữ pháp tiếng Anh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Tỉnh Thái Bình

 

40

Đỗ Thị

Nhung

10.07.1990

An investigation into the difficulties in reading English For Specific Purposes experienced by the third-year students at the University of Finance and Business Administration
Khảo sát những khó khăn trong việc học đọc tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên năm thứ ba tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

 

41

Nguyễn Thị Cẩm

Nhung

18.10.1992

An evaluation of the ESP textbook “English in Finance and Business” for the second-year non-English majors at the University of Finance and Business Administration
 Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành “English in Finance and Business” dành cho sinh viên không chuyên năm thứ hai tại Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

 

42

Bùi Thị Phương

Nhung

12.6.1988

An evaluation of the textbook English 12 at Cau Giay High school in light of CLT
Đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 tại Trường PTTH Cầu Giấy theo đường hướng giao tiếp

 

43

Đặng Thị Tú

Oanh

1.4.1991

Investigating the impacts of communicative activities on secondary school student engagement in English speaking classes at English Home Center
Nghiên cứu tác động của việc sử dụng các hoạt động giao tiếp đối với việc thu hút học sinh trung học tham gia vào các hoạt động lớp tại Trung tâm Anh ngữ English Home

 

44

Nguyễn Thị

Phương

29.11.1989

The effects of using reciprocal teaching on EFL students' reading comprehension and their attitude towards Reciprocal Teaching: An action research project at Thai Nguyen University of Economics and Business Administration (TUEBA)
Hiệu quả của mô hình giảng dạy tương hỗ đối với khả năng đọc hiểu và thái độ đối với mô hình giảng dạy tương hỗ của sinh viên không chuyên tiếng Anh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

 

45

Phạm Hà 

Phương

8.6.1991

The effects of group work activities on reading comprehension of first-year non-English majors at the Political Academy of Public Security: An action research project
Những ảnh hưởng của hoạt động nhóm đối với việc đọc hiểu của sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân: Nghiên cứu cải tiến

 

46

Hà Minh

Phương

17.09.1987

An evaluation of the ESP course book for Business Administration students at Hanoi College of Industrial Economics (HIEC)
Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (HIEC)

 

47

Đặng Thị

Phượng

9.7.1991

An exploratory study on classroom code-switching in speaking lessons of the first-year non-English majors at the University of Finance and Business Administration
Nghiên cứu về trộn mã trong lớp học trong giờ học kĩ năng nói của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

 

48

Trần Lệ

Quyên

6.6.1993

An investigation into EFL students’ perceptions of their responsibilities and abilities to develop learning autonomy in English language learning at the Military Science Academy (MSA)
Nghiên cứu nhận thức của sinh viên học tiếng Anh về trách nhiệm và khả năng phát triển tính tự chủ trong việc học tiếng Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

 

49

Lưu Ngọc Mai 

Quỳnh

10.9.1992

An action research project on using multimedia to teach speaking skills to the third-graders at Wellspring International Billingual School
Nghiên cứu cải tiến việc sử dụng đa phương tiện vào giảng dạy môn nói cho học sinh lớp ba tại Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring

 

50

Trần Thị Minh

Tâm

28.03.1982

An investigation into EFL first-year students’ participation in group work activities in speaking classes at Dien Bien Teacher Training College
Nghiên cứu sự tham gia của sinh viên năm thứ nhất vào hoạt động nhóm trong giờ học nói ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 

51

Nguyễn Thị

Toàn

17.08.1989

An investigation into pronunciation learning strategies employed by the first-year Music Education students at the National University of Art Education
Nghiên cứu về việc sử dụng các chiến lược học phát âm của sinh viên năm thứ nhất, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

 

52

Lê Thị

Thanh

27.09.1991

An investigation into vocabulary learning strategies employed by the first-year non-English majors at the University of Finance and Business Administration
Chiến lược học từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

 

53

Nguyễn Bích

Thảo

17.12.1988

An evaluation of the course Book ‘ English For Police-A2’ for the first-year non-English Majors at the People’s Police Academy
Đánh giá giáo trình ‘ English For Police-A2’ dùng cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

 

54

Đỗ Minh

Thảo

30.11.1987

The effects of task-based language teaching (TBLT) on speaking proficiency and motivation of students at the University of Fire Fighting and Prevention
Hiệu quả sử dụng phương pháp giảng dạy theo nhiệm vụ đối với năng lực và động lực nói tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

 

55

Nguyễn Thị Phương

Thảo

4.8.1991

An investigation into the learning styles of first-year students at the International School, Thái Nguyên University
Nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên năm nhất tại Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên

 

56

Khuất Thị

Thìn

10.7.1989

Junior secondary school teachers’ attitudes towards applying Communicative Language Teaching Approach in teaching grammar
Nghiên cứu thái độ của giáo viên cấp hai đối với việc áp dụng đường hướng giao tiếp trong dạy học ngữ pháp

 

57

Nguyễn Thị Lệ

Thu

15.04.1988

Using English songs in teaching listening comprehension to first-year non-English majors: An action research at Hoa Lu University
Sử dụng bài hát tiếng Anh trong dạy nghe hiểu cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Hoa Lư

 

58

Nguyễn Hoài

Thu

19.05.1992

The application of role play activities in speaking classes to improve primary students’ motivation in Edumax Education and Training Center
Ứng dụng hoạt động đóng kịch trong giờ học nói để cải thiện động lực học cho học sinh tiểu học tại Trung tâm tiếng Anh Edumax

 

59

Nguyễn Thị Phương

Thùy

26.11.1985

An investigation into Communicative Language Teaching (CLT) application in English speaking classes at the Academy of Finance
Khảo sát việc áp dụng đường hướng giao tiếp trong các giờ học nói tiếng Anh tại Học viện Tài chính

 

60

Diêm Thị Thu

Thủy

21.01.1992

The effects of peer correction on essay writings for second-year English majors at the School of Foreign Languages, Thai Nguyen University
Ảnh hưởng của kỹ thuật sửa bài chéo đến bài viết luận của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

61

Hàn Thu

Thủy

26.07.1985

An evaluation of the textbook “New English File Pre-Intermediate Third Edition” for second-year non-English majors at Thang Long University
Đánh giá giáo trình tiếng Anh “New English File Pre-Intermediate Third Edition” cho sinh viên năm thứ hai không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Thăng Long

 

62

Nguyễn Thị

Thủy

20.08.1986

An action research study on the use of role play in teaching English speaking skills to  third-graders at Lomonosov Primary School
Nghiên cứu cải tiến việc áp dụng phương pháp đóng vai trong dạy kĩ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp ba tại Trường Tiểu học Lômônôxốp

 

63

Đào Thị Hồng

Thúy

4.6.1979

Learner autonomy in learning English reading skill: An investigation into first-year major students’ perceptions and practices at Hanoi University of Science and Technology
Tìm hiểu nhận thức và tính thực tế về việc tự chủ học kỹ năng đọc của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh Khoa học và Công nghệ tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

 

64

Phạm Hùng

Thuyên

10.9.1989

An evaluation of the coursebook LIFE (Intermediate) for second-year English majors at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University
Đánh giá giáo trình LIFE (Intermediate) dùng cho sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ hai tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

65

Nguyễn Thị

Thư

14.04.1991

The effects of  vocabulary notebook on EFL students’ vocabulary learning and their attitudes: A quasi-experimental research project at the Language School
Ảnh hưởng của việc dùng bản ghi chép từ vựng đối với việc học từ vựng và thái độ của sinh viên tiếng Anh: Nghiên cứu thực nghiệm tại Trung tâm Language School

 

66

Nguyễn Thị Thu

Thương

20.07.1978

The impact of cognitive reading strategies instruction on tenth grade gifted students’ reading comprehension at Luong Van Tuy Gifted High School
Ảnh hưởng của hướng dẫn chiến lược đọc tri nhận đối với khả năng đọc hiểu của học sinh lớp mười chuyên tiếng Anh tại Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

 

67

Nguyễn Thị Thanh

Thương

11.28.1987

Modifying role play activities to improve speaking skills of sixth-graders at Ngoc Thuy Secondary School
Điều chỉnh hoạt động đóng vai nhằm tăng khả năng nói của học sinh lớp sáu, Trường THCS Ngọc Thụy

 

68

Nguyễn Thùy

Thương

23.06.1987

An action research project on using video-based activities to teach cultural elements in speaking lessons at the National Academy of Public Administration
Nghiên cứu cải tiến việc áp dụng các hoạt động thiết kế theo video để dạy các yếu tố văn hóa trong giờ học nói tại Học viện Hành chính Quốc gia

 

69

Nguyễn Thị Thu

Trang

17.12.1982

Using extensive reading to develop vocabulary acquisition for the first-year students at National Academy of Public Administration: An action research project
Nghiên cứu cải tiến việc áp dụng bài đọc mở rộng để phát triển vốn từ vựng cho sinh viên năm thứ nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia

 

70

Trần Thu

Trang

12.8.1987

An Action research project on using storytelling to teach speaking skills at the Vietnam National University of Agriculture
Nghiên cứu cải tiến về việc sử dụng hoạt động kể chuyện để dạy kĩ năng nói tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

 

71

Trần Huyền

Trang

28.01.1988

An investigation into anxiety in English learning of first-year non English majors at Hanoi University of Industry
Nghiên cứu về sự lo lắng trong việc học tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

72

Phạm Quang

Trúc

25.03.1989

An action research project on using web-based materials to teach final consonants pronunciation to second-year non English majors at Dai Nam University
Nghiên cứu cải tiến việc sử dụng tài liệu trên website trong giảng dạy phát âm phụ âm cuối cho sinh viên năm hai không chuyên tại Trường Đại học Đại Nam

 

73

Đào Văn

Yên

20.02.1990

The effects of pre-reading activities on third-year ESP students’ reading comprehension at Hung Vuong University: A quasi-experimental study
Sự ảnh hưởng của các hoạt động trước khi đọc đến khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên năm thứ ba tại Trường Đại học Hùng Vương: Nghiên cứu bán thực nghiệm

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP - K23 NN NGA

STT

HỌ TÊN

N.SINH

TÊN ĐỀ TÀI (SONG NGỮ)

1

Trần Thanh Hoài

1.5.1993

Перифраза в русской художественной литературе и способы передачи ее на вьетнамский язык
 “Periphrases” trong các tác phẩm văn học Nga và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt

2

Đỗ Thị Hồng  Nhung

18.11.1990

Трудности в обучении аудированию студентов-вьетнамцев на начальном этапе и пути ихпреодоления
Những khó khăn trong việc dạy - học nghe cho sinh viên Việt Nam ở giai đoạn đầu và cách
khắc phục chúng

  

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP - K23 NN TRUNG

STT

HỌ TÊN

N.SINH

TÊN ĐỀ TÀI (SONG NGỮ)

1

Lê Trà Mi

8.9.1985

现代汉语视觉动词的考察研究——与越南语相对应动词对比
Nghiên cứu khảo sát động từ thị giác “
   _  đối chiếu động từ tương ứng tiếng Việt

2

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

27.08.1991

- 越新诗中 的形象对比之研究
Phân tích đối chiếu hình tượng con người trong thơ mới của Trung Quốc và Việt Nam

3

Nguyễn Hồng Sơn

13.05.1986

汉越十二生肖词语文化内涵的对比研究
So sánh đối chiếu từ ngữ chỉ 12 con giáp trong tiếng Hán và tiếng Việt

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP - K23 NN NHẬT

STT

HỌ TÊN

N.SINH

TÊN ĐỀ TÀI (SONG NGỮ)

1

Tạ Thanh  Hiền

6.4.1987

ベトナム人日本語学習者のシャドーイングの効果-発音に関する諸課題を中心に-
Hiệu quả của phương pháp Shadowing đối với một số vấn đề trong phát âm của học viên tiếng Nhật người Việt Nam

2

Nguyễn Thị Phương Liên

10.8.1990

ベトナム人日本語学習者への部首に着目する漢字指導の効果
Hiệu quả của việc dạy chữ Hán có chú ý tới 'bộ thủ' đối với người Việt Nam học tiếng Nhật

3

Nguyễn Thùy Linh

30.03.1991

「依頼に対する断りのEメール文におけるベトナム人日本語学習者と日本母語話者との比較」
So sánh sự khác nhau trong cách từ chối lời nhờ vả bằng Email giữa người Việt học tiếng Nhật và người bản xứ

4

Ngô Thị Kiều Nga

26.10.1981

ベトナムにおける民間の日本語教育機関の学習者に対する日本語の音声指導の効果高低アクセントに焦点を当てて
Hiệu quả của việc dạy ngữ âm tiếng Nhật cho học viên của cơ sở đào tạo Nhật ngữ tư nhân tại Việt Nam. Tập trung vào trọng âm cao thấp

5

Lê Thị Ngọc

6.8.1981

IT日本語の反転授業の効果IT用語の語彙習得に焦点を当ててー
Hiệu quả của giờ học đảo ngược trong giảng dạy tiếng Nhật IT - Tập trung vào việc học thuật ngữ chuyên ngành IT

6

Trần Thị Như Nữ

20.10.1993

漫画の効果音としての擬音語とベトナム語訳を考察
Khảo sát từ tượng thanh tạo hiệu ứng âm thanh trong truyện tranh tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt

7

Đinh Huyền Phương

18.06.1981

聴解授業におけるピア・フィードバックの効果ー推測ストラテジーを中心にー
Hiệu quả của hoạt động peer feedback trong giờ học nghe: Tập trung vào chiến lược suy đoán

8

Phạm Quỳnh Hương

2.3.1991

ハノイ大学の学生における読書習慣の考察について
Khảo sát thói quen đọc sách của sinh viên đại học Hà Nội

9

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1.1.1992

ベトナムの大学生のスマートフォンでSNSを使用する状況研究ハノイ大学日本語学部の学生のSNS利用の行動を中心
Nghiên cứu  tình trạng sử dụng SNS trên smartphone của sinh viên Việt Nam - Tập trung vào động thái sử dụng SNS của sinh viên khoa Nhật Trường Đại học Hà Nội

 

 

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP - K23 NN ANH

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ

TÊN

N.SINH

TÊN ĐỀ TÀI (SONG NGỮ)

 

1

Đào Thị Lan

Anh

1.1.1990

The influence of drama activities on students’ speaking anxiety: An action research project
Nghiên cứu cải tiến về ảnh hưởng của hoạt động đóng kịch tới sự lo lắng khi nói tiếng Anh của sinh viên

 

2

Phan Mai

Anh

27.04.1990

An investigation into the types of peer written feedback given by first-year students at the Vietnam National Forestry University
Nghiên cứu về các loại nhận xét chéo của sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

 

3

Bùi Huyền

Anh

29.12.1989

The effects of cognitive reading strategies instruction (CRSI) on student’s reading comprehension and their attitudes towards CRSI at the Language School
Ảnh hưởng của việc dùng chiến lược đọc tri nhận đến việc đọc hiểu của sinh viên và thái độ của họ đối với chiến lược đọc tri nhận tại Trung tâm Language School

 

4

Lê Ngọc

Anh

25.12.1993

An investigation into vocabulary teaching techniques  for young learner at Summer School English Center
Nghên cứu về phương pháp dạy từ vựng cho trẻ em tại trung tâm tiếng Anh Summer School

 

5

Vũ Mạnh

Cường

23.12.1980

The effects of vocabulary notebooks on vocabulary learning of EFL students: An action research project at Phap Van SE Edu English Center, Ha Noi
Ảnh hưởng của việc sử dụng sổ chi chép từ vựng đối với việc học từ vựng của  học viên tiếng Anh: Nghiên cứu cải tiến tại Trung tâm Ngoại ngữ SE Edu Pháp Vân, Hà Nội

 

6

Vũ Thị Huyền

Chinh

6.2.1988

A study on teacher-student classroom interaction in English classes at Le Hong Phong Primary School, Ninh Binh City
Nghiên cứu về sự tương tác trên lớp học giữa giáo viên và học sinh trong lớp học tiếng Anh tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình

 

7

Đặng Thị

Chuyên

10.12.1991

Using Task- based learning to enhance student engagement in speaking lessons for first-year non-English majors at Vietnam National University of Forestry: An action research
Việc sử dụng phương pháp học tập theo nhiệm vụ nhằm cải thiện sự tham gia của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất trong các tiết học nói tại trường Đại học Lâm nghiệp: Một nghiên cứu cải tiến

 

8

Trần Thị Hồng

Giang

22.09.1983

Using project-based learning to improve speaking skill of second-year non-English majors at Hanoi International Vocational College
Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để cải thiện kỹ năng nói dành cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai tại Trường Cao đẳng Nghề Quốc tế Hà Nội

 

9

Vũ Hương

Giang

17.04.1974

An evaluation of the English coursebook for first-graders  at Van Chuong Primary School
Đánh giá giáo trình dạy tiếng Anh cho học sinh lớp một tại Trường Tiểu học Văn Chương

 

10

Lê Phi Hồng

26.05.1991

An investigation into anxiety in learning listening skill experienced by second-year students at the Vietnam Air and Air Defense Force Academy
Nghiên cứu về sự lo lắng khi học kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ hai Học viện Phòng không Không quân

 

11

Nguyễn Thị Thanh

28.04.1992

The use of multimedia visual aids in the English classroom: A case study at Tran Dang Ninh Secondary School, Ha Dong, Ha Noi
Sử dụng giáo cụ trực quan có sự hỗ trợ của công nghệ vào giờ học tiếng Anh: Nghiên cứu thực trạng tại Trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông, Hà Nội

 

12

Cao Mai

Hạnh

18.10.1985

A study of  first-year non-English majors' perceptions of listening comprehension problems at Hanoi University of Natural Resources and Environment
Nghiên cứu nhận thức của sinh viên năm thứ nhất không chuyên về các vấn đề trong nghe hiểu tiếng Anh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

13

Lê Đức

Hạnh

27.02.1985

An investigation into EFL teachers’ attitudes towards the application of blended learning in teaching English at Hanoi University of Industry
Khảo sát thái độ của giáo viên dạy tiếng Anh khi áp dụng học kết hợp trong giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

14

Bùi Thị

Hiên

6.4.1992

An evaluation of the textbook “Family and Friends 1” used for primary school students at Kids’ Dream English Center
Đánh giá giáo trình “Family and Friends 1” được sử dụng cho học sinh tiểu học tại Trung tâm
Anh ngữ Kids’ Dream

 

15

Nguyễn Thị Thu

Hiền

28.09.1988

An investigation into listening comprehension strategies of the third-year English-majors at Hanoi Pedagogical University No 2
Khảo sát chiến lược nghe hiểu của sinh viên năm thứ ba chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2

 

16

Vũ Thị Thanh

Huyền

17.02.1989

The effectiveness of role play activities on speaking skill of the second-year students at the University of Finance and Business Administration
Hiệu quả của việc sử dụng hoạt động đóng vai đối với kĩ năng nói của sinh viên năm thứ hai tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh

 

17

Đinh Thị Thu

Huyền

20.11.1983

Using mind maps to teach vocabulary for  first-year non- English majors at Hoa Lu University
Sử dụng bản đồ tư duy trong việc dạy từ vựng cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Trường Đại học Hoa Lư

 

18

Đào Thị Ngân

Huyền

17.01.1977

An action research on using guided extensive reading to develop vocabulary for second-year students at Hanoi University of Physical Education and Sports
Nghiên cứu cải tiến việc sử dụng bài đọc mở  rộng để phát triển từ vựng cho sinh viên năm thứ hai tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

 

19

Nguyễn Thị Hải

Huyền

14.04.1987

Improving vocabulary retention using vocabulary software for the third-year students at Viet Tri University of Industry
Cải thiện khả năng nhớ từ vựng thông qua sử dụng phần mềm học từ vựng cho sinh viên năm thứ  ba tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ)

 

20

Trần Thị

Hương

21.07.1983

Modifying speaking activities in "Tiếng Anh 10" textbook by using language games as a way to increase students’ motivation: An action research project at Nam Khoai Chau High School, Hung Yen
Cải tiến các hoạt động nói trong sách giáo khoa "Tiếng Anh lớp 10" bằng cách sử dụng trò chơi ngôn ngữ để tăng hứng thú của học sinh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường THPT Nam Khoái Châu, Hưng Yên

 

21

Nguyễn Thị Lan

Hương

20.02.1990

Designing an ESP reading syllabus for the third-year students of Accounting at Thai Binh University
Thiết kế đề cương học phần đọc chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba ngành Kế toán tại Trường Đại học Thái Bình

 

22

Nguyễn Thị

Hường

6.10.1990

Using language games to motivate first-year non-English majors in speaking lessons: An
action research project at Vietnam National University of Agriculture
Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để tạo động lực cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất trong giờ học nói: Nghiên cứu cải tiến tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

23

Mai Thị Hương

Lan

12.6.1985

An evaluation of an ESP Business textbook used at Educap Language Centre: materials analysis, instructors and learners' needs analysis
Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh tại Trung tâm tiếng Anh Educap bằng phương pháp phân tích nội dung và phân tích nhu cầu của giáo viên và người học

 

24

Nguyễn Thị

Lập

15.08.1981

Modifying pair work activities to improve students’ ability for non-English majors at Thanh Hoa Vocational College of Industry
Điều chỉnh hoạt động theo cặp để tăng khả năng nói cho sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa

 

25

Vũ Việt

Linh

20.04.1991

The use of role play activities to improve students' motivation in speaking lessons in Daily Speaking English Center
Sử dụng các hoạt động đóng vai nhằm cải thiện động lực trong giờ học nói tại Trung tâm Anh ngữ Daily Speaking

 

26

Nguyễn Thị

Loan

12.3.1981

 The impact of brainstorming as a  prewriting technique on students’ paragraph writing: An action research study  at Luong Van Tuy Gifted School
Ảnh hưởng của kỹ thuật lên ý tưởng trước khi viết đối với việc viết đoạn văn của học sinh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường PTTH Chuyên Lương Văn Tụy

 

27

Hoàng Thị

Loan

7.7.1980

Designing an ESP reading syllabus for the third-year Accounting students at Hanoi College of Industrial Economics (HIEC)
Thiết kế đề cương môn đọc tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

 

28

Đỗ Thị Bích

Lon

12.7.1987

A study on Vietnamese university non-English majors’ attitudes towards English language learning for the standardized outcome
Thái độ của sinh viên đại học không chuyên tiếng Anh Việt Nam đối với việc học tiếng Anh theo chuẩn đầu ra

 

29

Ngô Thị

Minh

31.05.1992

The effects of using mind mapping strategies on improving writing skills for first-year English majors at the School of Foreign Languages, Thai Nguyen University: A quasi-experimental research
Hiệu quả của việc sử dụng chiến thuật sơ đồ tư duy để nâng cao kỹ năng viết cho sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên: Nghiên cứu bán thực nghiệm

 

30

Nguyễn Trà

My

1.9.1989

The modification of group work activities to improve the English speaking skill for the second year non-English majors at the Academy of Finance
Cải tiến việc sử dụng phương pháp làm việc nhóm trong việc nâng cao khả năng nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ hai tại Học viện Tài Chính

 

31

Nguyễn Sơn

Nam

21.01.1985

An investigation into teachers' and students' perceptions of story-telling use English classes of second-graders at Archimedes Primary School in Hanoi
Nghiên cứu về thái độ của giáo viên và học sinh đối với việc sử dụng hình thức kể chuyện trong lớp học tiếng Anh cho học sinh lớp hai tại Trường Tiểu học Archimedes

 

32

Phan Thành

Nam

21.08.1991

Applying information-gap activities in an EFL speaking class to increase student information exchange rate: An action research at Hai Phong University
Áp dụng các hoạt động khoảng trống thông tin trong lớp học nói nhằm tăng tỉ lệ trao đổi thông tin: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Hải Phòng

 

33

Bùi Thị

Nga

16.06.1991

The effects of explicit instructions of reading strategies on students’ reading comprehension and their attitude towards reading comprehension: An action research project at UNETI (University of Economics and Technical Industries)
Những ảnh hưởng của việc hướng dẫn chiến lược đọc hiểu một cách tường minh đối với khả năng đọc hiểu của sinh viên và thái độ của sinh viên với đọc hiểu: Nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp

 

34

Nguyễn Thị

Nga

24.06.1985

The effects of language games on vocabulary learning of the tenth-graders at Tien Thinh High School: An action research
Hiệu quả của việc sử dụng các trò chơi ngôn ngữ trong việc học từ vựng cho học sinh lớp mười tại Trường THPT Tiến Thịnh: Nghiên cứu cải tiến

 

35

Trần Thị Thu

Ngà

15.11.1991

The effects of role-play techniques in speaking lessons to improve students’ participation: An action research project at Summer School English Center
Nghiên cứu cải tiến về việc áp dụng đóng vai để cải thiện khả năng tham gia của học viên trong tiết học nói tại Trung tâm tiếng Anh Summer School

 

36

Lê Thị Bích

Ngọc

7.25.1984

An investigation into teachers’ attitudes toward Communicative Language Teaching Approach at the Political Academy
Nghiên cứu về thái độ của giáo viên đối với phương pháp dạy theo hướng giao tiếp tại Học viện Chính trị

 

37

Nguyễn Thị

Nguyệt

29.09.1983

The effects of Think-Pair-Share activities on first-year English majors' participation and speaking performance in English speaking lessons at Hanoi University of Business and Technology
Hiệu quả của hoạt động Suy nghĩ-Làm việc theo cặp-Chia sẻ đến mức độ tham gia vào giờ học nói và phần thực hành kỹ năng nói của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhât tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

 

38

Nguyễn Thị

Nhàn

3.2.1986

Using language games in teaching English vocabulary to second-graders: An action research study at Lomonosov Primary School
Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ trong việc dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp hai: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Tiểu học Lômônôxốp

 

39

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

11.20.1983

Using games to motivate eleventh-graders to learn English grammar: An action research project at Le Quy Don High School, Thai Binh Province
Sử dụng trò chơi để thúc đẩy học sinh lớp mười một học ngữ pháp tiếng Anh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Tỉnh Thái Bình

 

40

Đỗ Thị

Nhung

10.07.1990

An investigation into the difficulties in reading English For Specific Purposes experienced by the third-year students at the University of Finance and Business Administration
Khảo sát những khó khăn trong việc học đọc tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên năm thứ ba tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

 

41

Nguyễn Thị Cẩm

Nhung

18.10.1992

An evaluation of the ESP textbook “English in Finance and Business” for the second-year non-English majors at the University of Finance and Business Administration
 Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành “English in Finance and Business” dành cho sinh viên không chuyên năm thứ hai tại Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

 

42

Bùi Thị Phương

Nhung

12.6.1988

An evaluation of the textbook English 12 at Cau Giay High school in light of CLT
Đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 tại Trường PTTH Cầu Giấy theo đường hướng giao tiếp

 

43

Đặng Thị Tú

Oanh

1.4.1991

Investigating the impacts of communicative activities on secondary school student engagement in English speaking classes at English Home Center
Nghiên cứu tác động của việc sử dụng các hoạt động giao tiếp đối với việc thu hút học sinh trung học tham gia vào các hoạt động lớp tại Trung tâm Anh ngữ English Home

 

44

Nguyễn Thị

Phương

29.11.1989

The effects of using reciprocal teaching on EFL students' reading comprehension and their attitude towards Reciprocal Teaching: An action research project at Thai Nguyen University of Economics and Business Administration (TUEBA)
Hiệu quả của mô hình giảng dạy tương hỗ đối với khả năng đọc hiểu và thái độ đối với mô hình giảng dạy tương hỗ của sinh viên không chuyên tiếng Anh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

 

45

Phạm Hà 

Phương

8.6.1991

The effects of group work activities on reading comprehension of first-year non-English majors at the Political Academy of Public Security: An action research project
Những ảnh hưởng của hoạt động nhóm đối với việc đọc hiểu của sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân: Nghiên cứu cải tiến

 

46

Hà Minh

Phương

17.09.1987

An evaluation of the ESP course book for Business Administration students at Hanoi College of Industrial Economics (HIEC)
Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (HIEC)

 

47

Đặng Thị

Phượng

9.7.1991

An exploratory study on classroom code-switching in speaking lessons of the first-year non-English majors at the University of Finance and Business Administration
Nghiên cứu về trộn mã trong lớp học trong giờ học kĩ năng nói của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

 

48

Trần Lệ

Quyên

6.6.1993

An investigation into EFL students’ perceptions of their responsibilities and abilities to develop learning autonomy in English language learning at the Military Science Academy (MSA)
Nghiên cứu nhận thức của sinh viên học tiếng Anh về trách nhiệm và khả năng phát triển tính tự chủ trong việc học tiếng Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

 

49

Lưu Ngọc Mai 

Quỳnh

10.9.1992

An action research project on using multimedia to teach speaking skills to the third-graders at Wellspring International Billingual School
Nghiên cứu cải tiến việc sử dụng đa phương tiện vào giảng dạy môn nói cho học sinh lớp ba tại Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring

 

50

Trần Thị Minh

Tâm

28.03.1982

An investigation into EFL first-year students’ participation in group work activities in speaking classes at Dien Bien Teacher Training College
Nghiên cứu sự tham gia của sinh viên năm thứ nhất vào hoạt động nhóm trong giờ học nói ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 

51

Nguyễn Thị

Toàn

17.08.1989

An investigation into pronunciation learning strategies employed by the first-year Music Education students at the National University of Art Education
Nghiên cứu về việc sử dụng các chiến lược học phát âm của sinh viên năm thứ nhất, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

 

52

Lê Thị

Thanh

27.09.1991

An investigation into vocabulary learning strategies employed by the first-year non-English majors at the University of Finance and Business Administration
Chiến lược học từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

 

53

Nguyễn Bích

Thảo

17.12.1988

An evaluation of the course Book ‘ English For Police-A2’ for the first-year non-English Majors at the People’s Police Academy
Đánh giá giáo trình ‘ English For Police-A2’ dùng cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

 

54

Đỗ Minh

Thảo

30.11.1987

The effects of task-based language teaching (TBLT) on speaking proficiency and motivation of students at the University of Fire Fighting and Prevention
Hiệu quả sử dụng phương pháp giảng dạy theo nhiệm vụ đối với năng lực và động lực nói tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

 

55

Nguyễn Thị Phương

Thảo

4.8.1991

An investigation into the learning styles of first-year students at the International School, Thái Nguyên University
Nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên năm nhất tại Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên

 

56

Khuất Thị

Thìn

10.7.1989

Junior secondary school teachers’ attitudes towards applying Communicative Language Teaching Approach in teaching grammar
Nghiên cứu thái độ của giáo viên cấp hai đối với việc áp dụng đường hướng giao tiếp trong dạy học ngữ pháp

 

57

Nguyễn Thị Lệ

Thu

15.04.1988

Using English songs in teaching listening comprehension to first-year non-English majors: An action research at Hoa Lu University
Sử dụng bài hát tiếng Anh trong dạy nghe hiểu cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Hoa Lư

 

58

Nguyễn Hoài

Thu

19.05.1992

The application of role play activities in speaking classes to improve primary students’ motivation in Edumax Education and Training Center
Ứng dụng hoạt động đóng kịch trong giờ học nói để cải thiện động lực học cho học sinh tiểu học tại Trung tâm tiếng Anh Edumax

 

59

Nguyễn Thị Phương

Thùy

26.11.1985

An investigation into Communicative Language Teaching (CLT) application in English speaking classes at the Academy of Finance
Khảo sát việc áp dụng đường hướng giao tiếp trong các giờ học nói tiếng Anh tại Học viện Tài chính

 

60

Diêm Thị Thu

Thủy

21.01.1992

The effects of peer correction on essay writings for second-year English majors at the School of Foreign Languages, Thai Nguyen University
Ảnh hưởng của kỹ thuật sửa bài chéo đến bài viết luận của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

61

Hàn Thu

Thủy

26.07.1985

An evaluation of the textbook “New English File Pre-Intermediate Third Edition” for second-year non-English majors at Thang Long University
Đánh giá giáo trình tiếng Anh “New English File Pre-Intermediate Third Edition” cho sinh viên năm thứ hai không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Thăng Long

 

62

Nguyễn Thị

Thủy

20.08.1986

An action research study on the use of role play in teaching English speaking skills to  third-graders at Lomonosov Primary School
Nghiên cứu cải tiến việc áp dụng phương pháp đóng vai trong dạy kĩ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp ba tại Trường Tiểu học Lômônôxốp

 

63

Đào Thị Hồng

Thúy

4.6.1979

Learner autonomy in learning English reading skill: An investigation into first-year major students’ perceptions and practices at Hanoi University of Science and Technology
Tìm hiểu nhận thức và tính thực tế về việc tự chủ học kỹ năng đọc của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh Khoa học và Công nghệ tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

 

64

Phạm Hùng

Thuyên

10.9.1989

An evaluation of the coursebook LIFE (Intermediate) for second-year English majors at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University
Đánh giá giáo trình LIFE (Intermediate) dùng cho sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ hai tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

65

Nguyễn Thị

Thư

14.04.1991

The effects of  vocabulary notebook on EFL students’ vocabulary learning and their attitudes: A quasi-experimental research project at the Language School
Ảnh hưởng của việc dùng bản ghi chép từ vựng đối với việc học từ vựng và thái độ của sinh viên tiếng Anh: Nghiên cứu thực nghiệm tại Trung tâm Language School

 

66

Nguyễn Thị Thu

Thương

20.07.1978

The impact of cognitive reading strategies instruction on tenth grade gifted students’ reading comprehension at Luong Van Tuy Gifted High School
Ảnh hưởng của hướng dẫn chiến lược đọc tri nhận đối với khả năng đọc hiểu của học sinh lớp mười chuyên tiếng Anh tại Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

 

67

Nguyễn Thị Thanh

Thương

11.28.1987

Modifying role play activities to improve speaking skills of sixth-graders at Ngoc Thuy Secondary School
Điều chỉnh hoạt động đóng vai nhằm tăng khả năng nói của học sinh lớp sáu, Trường THCS Ngọc Thụy

 

68

Nguyễn Thùy

Thương

23.06.1987

An action research project on using video-based activities to teach cultural elements in speaking lessons at the National Academy of Public Administration
Nghiên cứu cải tiến việc áp dụng các hoạt động thiết kế theo video để dạy các yếu tố văn hóa trong giờ học nói tại Học viện Hành chính Quốc gia

 

69

Nguyễn Thị Thu

Trang

17.12.1982

Using extensive reading to develop vocabulary acquisition for the first-year students at National Academy of Public Administration: An action research project
Nghiên cứu cải tiến việc áp dụng bài đọc mở rộng để phát triển vốn từ vựng cho sinh viên năm thứ nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia

 

70

Trần Thu

Trang

12.8.1987

An Action research project on using storytelling to teach speaking skills at the Vietnam National University of Agriculture
Nghiên cứu cải tiến về việc sử dụng hoạt động kể chuyện để dạy kĩ năng nói tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

 

71

Trần Huyền

Trang

28.01.1988

An investigation into anxiety in English learning of first-year non English majors at Hanoi University of Industry
Nghiên cứu về sự lo lắng trong việc học tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

72

Phạm Quang

Trúc

25.03.1989

An action research project on using web-based materials to teach final consonants pronunciation to second-year non English majors at Dai Nam University
Nghiên cứu cải tiến việc sử dụng tài liệu trên website trong giảng dạy phát âm phụ âm cuối cho sinh viên năm hai không chuyên tại Trường Đại học Đại Nam

 

73

Đào Văn

Yên

20.02.1990

The effects of pre-reading activities on third-year ESP students’ reading comprehension at Hung Vuong University: A quasi-experimental study
Sự ảnh hưởng của các hoạt động trước khi đọc đến khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên năm thứ ba tại Trường Đại học Hùng Vương: Nghiên cứu bán thực nghiệm

 

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP - K23 NN NGA

STT

HỌ TÊN

N.SINH

TÊN ĐỀ TÀI (SONG NGỮ)

1

Trần Thanh Hoài

1.5.1993

Перифраза в русской художественной литературе и способы передачи ее на вьетнамский язык
 “Periphrases” trong các tác phẩm văn học Nga và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt

2

Đỗ Thị Hồng  Nhung

18.11.1990

Трудности в обучении аудированию студентов-вьетнамцев на начальном этапе и пути ихпреодоления
Những khó khăn trong việc dạy - học nghe cho sinh viên Việt Nam ở giai đoạn đầu và cách
khắc phục chúng

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP - K23 NN TRUNG

STT

HỌ TÊN

N.SINH

TÊN ĐỀ TÀI (SONG NGỮ)

1

Lê Trà Mi

8.9.1985

现代汉语视觉动词的考察研究——与越南语相对应动词对比
Nghiên cứu khảo sát động từ thị giác “
   _  đối chiếu động từ tương ứng tiếng Việt

2

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

27.08.1991

- 越新诗中 的形象对比之研究
Phân tích đối chiếu hình tượng con người trong thơ mới của Trung Quốc và Việt Nam

3

Nguyễn Hồng Sơn

13.05.1986

汉越十二生肖词语文化内涵的对比研究
So sánh đối chiếu từ ngữ chỉ 12 con giáp trong tiếng Hán và tiếng Việt

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP - K23 NN NHẬT

STT

HỌ TÊN

N.SINH

TÊN ĐỀ TÀI (SONG NGỮ)

1

Tạ Thanh  Hiền

6.4.1987

ベトナム人日本語学習者のシャドーイングの効果-発音に関する諸課題を中心に-
Hiệu quả của phương pháp Shadowing đối với một số vấn đề trong phát âm của học viên tiếng Nhật người Việt Nam

2

Nguyễn Thị Phương Liên

10.8.1990

ベトナム人日本語学習者への部首に着目する漢字指導の効果
Hiệu quả của việc dạy chữ Hán có chú ý tới 'bộ thủ' đối với người Việt Nam học tiếng Nhật

3

Nguyễn Thùy Linh

30.03.1991

「依頼に対する断りのEメール文におけるベトナム人日本語学習者と日本母語話者との比較」
So sánh sự khác nhau trong cách từ chối lời nhờ vả bằng Email giữa người Việt học tiếng Nhật và người bản xứ

4

Ngô Thị Kiều Nga

26.10.1981

ベトナムにおける民間の日本語教育機関の学習者に対する日本語の音声指導の効果高低アクセントに焦点を当てて
Hiệu quả của việc dạy ngữ âm tiếng Nhật cho học viên của cơ sở đào tạo Nhật ngữ tư nhân tại Việt Nam. Tập trung vào trọng âm cao thấp

5

Lê Thị Ngọc

6.8.1981

IT日本語の反転授業の効果IT用語の語彙習得に焦点を当ててー
Hiệu quả của giờ học đảo ngược trong giảng dạy tiếng Nhật IT - Tập trung vào việc học thuật ngữ chuyên ngành IT

6

Trần Thị Như Nữ

20.10.1993

漫画の効果音としての擬音語とベトナム語訳を考察
Khảo sát từ tượng thanh tạo hiệu ứng âm thanh trong truyện tranh tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt

7

Đinh Huyền Phương

18.06.1981

聴解授業におけるピア・フィードバックの効果ー推測ストラテジーを中心にー
Hiệu quả của hoạt động peer feedback trong giờ học nghe: Tập trung vào chiến lược suy đoán

8

Phạm Quỳnh Hương

2.3.1991

ハノイ大学の学生における読書習慣の考察について
Khảo sát thói quen đọc sách của sinh viên đại học Hà Nội

9

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1.1.1992

ベトナムの大学生のスマートフォンでSNSを使用する状況研究ハノイ大学日本語学部の学生のSNS利用の行動を中心
Nghiên cứu  tình trạng sử dụng SNS trên smartphone của sinh viên Việt Nam - Tập trung vào động thái sử dụng SNS của sinh viên khoa Nhật Trường Đại học Hà Nội