logo
en
vi

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 22 và Louvain (đợt cuối)

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học";
Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017;

Xem thêm...

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 23 (đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học";
Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017;

Xem thêm...