logo
en
vi

THỜI KHÓA BIỂU K28 (cập nhật 08.12.2020)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu các lớp K28 (cập nhật ngày 08.12.2020)

1. Thời khóa biểu lớp K28 Anh
2. Thời khóa biểu lớp K28 Trung
3. Thời khóa biểu lớp K28 Pháp - BPD
4. Thời khóa biểu lớp K28 LK Louvain
5. Thời khóa biểu lớp K28 trong nước
6. Thời khóa biểu lớp K28 Nhật
7. Thời khóa biểu lớp K28 NNVN
8. Thời khóa biểu lớp K28 CSC