logo
en
vi

Khoa SĐH thông báo Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến diễn ra vào 8h30 sáng ngày 21.10.2021. Ngôn ngữ: tiếng Anh (không có phiên dịch)
Link đăng ký tham dự dưới đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJnrwjcqXawHsv_5SBMzUJU4B6y-9E8EKeTmleP-KO0qXFg/viewform

hi tho