logo
en
vi

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ KHOÁ K27, K28 NGÀY 27.4.2023 VÀ 28.4.2023 NHƯ SAU:

1. Đặng Thị Quỳnh Hoa, ngày sinh: 05/09/1996, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh), mã số: 8220201.
 Tên đề tàiExploring the perceptions of EFL teachers into using language games in

teaching English writing skill at undergraduate level – A study at Hanoi University (Tìm hiểu nhận thức của giáo viên ngành ngôn ngữ Anh về việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy kĩ năng viết tiếng Anh bậc đại học – Một nghiên cứu tại Trường Đại học Hà Nội)    Thời gian: Sáng ngày: 27/4/2023                  

     Hình thức bảo vệ Trực tiếp2. Nguyễn Thị Diệu Linh, ngày sinh: 24/11/1996, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh mã số: 8220201.
Tên đề tàiAn investigation into English listening strategies used by EFL Students at Aplus English center (Khảo sát về các chiến lược được sử dụng trong kỹ năng nghe của học sinh tại Trung tâm Anh ngữ Aplus)

      Thời gian: Sáng ngày: 27/4/2023                  

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp3. Trần Thị Vân, ngày sinh: 26/01/1997, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh mã số: 8220201.


Tên đề tàiExploring EFL students’ perceptions of learning English public speaking : A study with second-year English majored students at a public university (Tìm hiểu nhận thứ c của sinh viên về việc học diễn thuyết trước công chúng bằng tiếng Anh: Nghiên cứu với sinh viên năm thứ hai ngành ngôn ngữ Anh tại một trường đại học công lập)


      Thời gian: Sáng ngày: 28/04/2023     

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp

 

4. Lê Phương Thảo, ngày sinh: 11/11/1997, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh mã số: 8220203.
Tên đề tài: The effectiveness of mind mapping technique to enhance students’ vocabulary memorization :An action research project at a military unit (Hiệu quả của việc sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy để tăng khả năng ghi nhớ từ vựng của học viên: Nghiên cứu hành động tại một đơn vị quân đội)

      
      Thời gian: Sáng ngày: 28/04/2023     

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp


 

5. Bùi Kim Tuyến, ngày sinh: 29/05/1983, chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, mã số: 8220204
Tên đề tài: 越南汉语教师综合课课堂话语研究——以河内大学为例 (Nghiên cứu ngôn ngữ giảng dạy trên lớp môn bài tổng hợp của giáo viên tiếng Trung Quốc tại Việt Nam – lấy Trường Đại học Hà Nội làm ví dụ)

 

     Thời gian: Chiều ngày: 27/04/2023   

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp

 

6. Nguyễn Trường Giang, ngày sinh: 25/01/1968, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp, mã số: 8220203
Tên đề tài: Apports du droit comparé à la traduction des textes juridiques du français en vietnamien dans le domaine du droit civil français (Vai trò của luật so sánh trong việc dịch thuật văn bản luật pháp Pháp - Việt trong lĩnh vực luật dân sự Pháp)

 

     Thời gian: Chiều ngày: 28/04/2023   

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp


                  
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự